John Banasiak

 • Kadoka, SD, 1983
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Chicago, IL, 1972
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Chicago, IL, 1973
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Chicago, IL, 1973
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1983
  vintage gelatin silver print
  14x11 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  11x14 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Yankton, SD, 1983
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Wakonda, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  11x14 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1981
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Hazel Crest, IL, 1979
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1981
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Wakonda, SD, 1983
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1981
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1981
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Harvey, IL, 1976-78
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Harvey, IL, 1976-78
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Harvey, IL, 1976-78
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Harvey, IL, 1976-78
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1980
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Chicago, Il, 1974
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Chicago, IL, 1974
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1983
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1981
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1983
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Harvey, IL, 1976-78
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Chicago, IL, 1972
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1983
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1983
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1980
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Chicago, IL, 1973
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Chicago, IL, 1972
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Chicago, 1973
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1981
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1981
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Vermillion, SD, 1982
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1981
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Vermillion, SD, 1983
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Oswego, NY, 1978
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Oswego, NY, 1978
  vintage gelatin silver print
  14 x 11 inches

 • Chicago, IL, 1974
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

 • Chicago, IL, 1974
  vintage gelatin silver print
  11 x 14 inches

View